Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Open Brieven”

Open Brief Immuundeficiëntie door Corona-vaccinatie

OPEN BRIEF BETREFFENDE DE CORONAVACCINATIE

Brugge, 18 januari 2022

Geachte Eerste Minister
Geachte Minister-president
Geachte Minister
Geacht Parlementslid
Geachte verantwoordelijke in de samenleving
Beste medeburger

De voorbije week waren er in onze media veel uitspraken over de coronacrisis. Het ging onder meer over al dan niet verplichte vaccinatie(1), de voorwaarden voor het verkrijgen van een groen licht op de CST(2), het verloop van de delta- en omikronvariant(3), de werking van de boosterdosis(4), het verloop van de ziekenhuisopnames(5) enz.

Ook werden in de media opnieuw veel Belgische cijfers gegeven met dagelijkse en wekelijkse update. Deze cijfers zijn vooral gebaseerd op de rapportage van Sciensano. In de rapporten van Sciensano zie ook ik al deze cijfers, waarbij de meeste ervan tevens in de tijd worden uitgezet in een duidelijke grafiek. De weekrapporten van Sciensano geven een 70-tal van dergelijke grafieken. Maar één cijfer wordt op dat vlak niet zo duidelijk weergegeven in de rapporten en ook in de media vermeden: de relatieve effectiviteit(6) van de vaccinatie en de evolutie ervan in de tijd.

Het is de primaire doelstelling van elk vaccin om infectie door een virus te vermijden. Dit heeft als gunstig gevolg dat besmetting en ziekte, dus ook ziekenhuisopname, wordt gereduceerd. Ik stel vast dat het primaire doel nog amper publiek wordt vermeld of besproken, niet door politici en hun adviserende wetenschappers en ook niet door de journalistiek. Men spreekt de laatste tijd nagenoeg alleen nog over het vermijden van hospitalisaties terwijl de verminderde kans op infectie bijzaak is geworden. Nochtans is de evolutie van de effectiviteit van de vaccinatie belangrijke informatie. Maar de effectiviteit tegen infectie blijkt niet zo gunstig te verlopen als verhoopt… Daarom ben ik bezorgd en presenteer u hier deze gegevens(7) voor 9 januari 2022.

Bezorgdheid over de werking van de boosterdosis in de strijd tegen corona en de nu heersende omikronvariant

De boostercampagne is in de loop van september 2021 op gang gekomen. Op 9 januari 2022 hadden 5,2 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat is bijna 60 % van alle volledig gevaccineerden. Bij de leeftijdsgroep 65+ is dit 80 % tot 85 %.

Om een goed beeld te krijgen van de werking van de boosterdosis nu de omikronvariant dominant is geworden, kijken we naar 2 grafieken.

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de varianten in België weer. Sinds half december 2021 is de omikronvariant in België aan een opmars bezig. Tussen 19 december 2021 en 8 januari 2022 is het aandeel omikron van 10 % naar 90 % gestegen. Er is in deze periode nog een relevante maar zeer vlug dalende aanwezigheid van de deltavariant naar 8 % op 8 januari 2022.

Een tweede grafiek geeft de relatieve effectiviteit van de vaccinatie per leeftijdsgroep(8) weer. Het procentueel cijfer staat voor de vermindering van het risico op infectie. Een effectiviteit van 100 % betekent een volledige reductie van het risico en dus geen enkel gevaccineerd persoon die geïnfecteerd wordt ten opzichte van niet gevaccineerde personen. Een effectiviteit van 0 % betekent dat er geen vermindering van het risico is.

We zien dat in dezelfde periode als de opkomst van de omikronvariant de werkzaamheid van de vaccinatie een flinke duik maakt en dit bij alle leeftijdsgroepen. De cijfers van de recentste rapportageperiode geven een nog sterkere dalende trend in de effectiviteit dan de periode ervoor.

Bij de tieners heeft op 9 januari 2022 nog maar 2,9 % een boosterdosis ontvangen. Toch zien we ook bij hen een ongelooflijke daling. Dit toont ons dat de volledige vaccinatie bij hen niet bestand is tegen de omikronvariant.

Maar ook als we enkel de effectiviteit bekijken bij de populatie met boosterdosis ten opzichte van de populatie die niet gevaccineerd is, zien we dat de effectiviteit van de boosterdosis in dezelfde periode reeds relevant afneemt en de trend ook hier sterker dalend is. We zien op één registratieperiode een afname van 33 % bij de leeftijdsgroep 65+ en van 27 % bij de tieners! De afname komt ook veel vlugger na toedienen van de dosis dan het geval was bij de volledige vaccinatie!

Ook de boosterdosis blijkt op basis van de trend niet geschikt om het risico op infectie relevant te gaan verminderen. De komende weken moet deze trend goed in het oog gehouden worden.

Bezorgdheid over de gevolgen van een negatieve relatieve effectiviteit van de vaccinatie

Zoals in de grafiek van de relatieve effectiviteit per leeftijdsgroep in vorig deel reeds duidelijk is, is de werking van de vaccinatie met het oog op het primaire doel nl. het risico op infectie verminderen, problematisch geworden. Hieronder de grafiek voor de volledige populatie.

Tot september 2021 bedroeg de effectiviteit van de volledige vaccinatie 80 à 85 %. Vanaf september 2021 begint de relatieve effectiviteit van het vaccin steeds sterker af te nemen. Rond de jaarwisseling is deze voor de hele populatie tot 0 (nul) herleid. Met andere woorden is op dat moment het vaccin “uitgewerkt” en hebben gevaccineerden en niet gevaccineerden terug eenzelfde risico op infectie. Voor de leeftijdsgroep 65+ deed zich dit reeds voor in oktober 2021 en voor de leeftijdsgroep 18-64 jaar in december 2021, zoals te zien op de grafiek met de leeftijdsgroepen in vorig deel.

Maar we zien dat de effectiviteit niet nul blijft, wat verwacht moet worden als een vaccin is uitgewerkt. We zien echter een negatieve relatieve effectiviteit(9). Op 9 januari 2022 bedraagt deze min 44 %. Bij de 65+ is dit zelfs min 56 %. Voor elke 100 niet gevaccineerde mensen die geïnfecteerd zijn, zijn er respectievelijk 144 en 156 gevaccineerden mensen geïnfecteerd. Er worden dus méér gevaccineerde mensen geïnfecteerd door het coronavirus dan mensen die niet gevaccineerd zijn.

Hoe kan het dat er méér mensen die gevaccineerd zijn geïnfecteerd worden dan mensen die niet gevaccineerd zijn? Is er een probleem met het immuunsysteem ten gevolge van de huidige vaccinatie? In een factcheck van VRT NWS wordt gezegd: “Vaccinatie versterkt onze aangeboren en later ontwikkelde immuniteit”(10).

Maar er bestaat wel degelijk iets als “immuundeficiëntie”(11). Bij een immuundeficiëntie werkt een onderdeel van het afweersysteem niet. Dat kan zijn ten gevolge van een erfelijke afwijking of de deficiëntie werd verworven tijdens het leven. En dat is wat de cijfers over de effectiviteit van de vaccinatie tegen corona hier ook aangeven.

De prestaties van het immuunsysteem, op z’n minst tegen het coronavirus, is voor de groep gevaccineerden er slechter op geworden dan bij de groep niet gevaccineerden.

Besluit

Uit de gegevens leiden we af:

  • Noch de volledige vaccinatie, noch de boosterdosis, beschermt tegen infectie door de omikronvariant.
  • De werkzaamheid van de vaccinatie is na verloop van tijd negatief: de kans op infectie is dus vergroot ten gevolge van het vaccin!

We mogen inderdaad hopen dat de ernst van de ziektesymptomen en het aantal hospitalisaties in de komende tijd beperkt blijven ten opzichte van de periode met de deltavariant. En we zullen in de komende weken moeten zien of de vaccinatie inderdaad een gunstig effect behoudt voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar dit verandert niets aan de toestand van het immuunsysteem van veel landgenoten ten gevolge van de volledige vaccinatie en de boosterdosis. Ik ben dus ernstig bezorgd om de gevolgen hiervan en wens u die bezorgdheid mee te delen. Het gaat om miljoenen mensen waarvan het immuunsysteem op dit moment niet correct meer reageert, alvast niet tegen het coronavirus.

Het is op basis van deze gegevens ook niet logisch en vanuit de door de beslissingsnemers gehanteerde logica in de strijd tegen corona zelfs contraproductief, om mensen die niet langer dan 5 maanden geleden volledig zijn gevaccineerd of de boosterdosis hebben ontvangen, het voordeel te geven om zich niet te moeten laten testen of in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact of enkel mensen met een boosterdosis groen licht te geven op CST.

Ook bij de beroepsbevolking heeft dit gevolgen. Hoewel de vaccinatiestatus in principe vertrouwelijk is, zullen mensen die geen boosterdosis hebben ontvangen in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact en dit in tegenstelling tot hun geboosterde collega’s. Op die manier is de vaccinatiestatus voor hen niet langer een medisch geheim. Ze zullen zich daarom aan de boosterdosis overleveren hoewel deze niet naar behoren blijkt te werken tegen infectie door de omikronvariant, meer zelfs: de kans vergroot om geïnfecteerd te worden. Deze maatregel benadeelt dus mensen die, na reeds volledig gevaccineerd te zijn, geen boosterprik willen laten zetten.

Tot slot is er de verplichte vaccinatie voor mensen in de zorgsector of voor iedereen. Neemt u bij het zien van deze cijfers de verantwoordelijkheid dat mensen door een verplichte vaccinatie gaan lijden aan immuundeficiëntie? Deze cijfers en de risico’s die duidelijker zichtbaar worden, tonen aan dat in de samenleving dringend een grondig en open debat moet plaatsvinden over de vaccinatiecampagne.

Ik verzoek u om mijn bezorgdheid grondig te overwegen in al uw beslissingen.

Met vriendelijke groeten

Jan Vos
Emiel Vanderveldestraat 22
8200 Brugge

Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

(1) VRT NWS, “Vlaams minister Beke (CD&V): “Ik neig naar vaccinatieverplichting”, 11 januari 2022.
VRT NWS, “Peter De Roover (N-VA): “Uitgaan van geen verplichte vaccinatie, maar open debat voeren over”, 11 januari 2022.
VRT NWS, “Vooruit-voorzitter Rousseau pleit (nogmaals) voor vaccinatieverplichting: “Belangrijk om mensen die zich laten vaccineren te belonen”, 11 januari 2022.
(2) VRT NEWS, “Vandenbroucke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST”, 11 januari 2022.
(3) VRT NWS, “Omikron krijgt delta (nog) niet klein: blijven beide varianten naast elkaar bestaan? En is dat een probleem?”, 14 januari 2022.
VRT NWS “Biostatisticus Niel Hens: Meest gunstige scenario voor omikron, maar toch nog voorzichtig blijven”, 18 januari 2022.
(4) VRT NWS, “WHO-experten hebben twijfels bij vaccinatiestrategie met huidige boosters, willen vaccins tegen nieuwe varianten”, 11 januari 2022.
(5) VRT NWS, “Coronablog – Geen extra maatregelen tegen omikrongolf, De Croo: Wellicht geen overbelasting van intensieve zorg”, 6 januari 2022.
(6) De relatieve effectiviteit (RE) van een vaccin is de vermindering van het risico op infectie en dus ziekte ten gevolge van een besmetting door een virus. Dit is dus de werkzaamheid van een vaccin. Ze wordt berekend op basis van het aantal incidentie bij mensen die niet gevaccineerd (N) zijn en bij mensen die gevaccineerd (G) zijn. In de rapportage van Sciensano gebeurt dit op basis van de 14-daagse incidentie per 100.000. RE = (N- G)/N.
(7) De gebruikte gegevens voor België en de methodes voor de berekening van de relatieve effectiviteit in deze open brief zijn afkomstig van Sciensano.be en het interactieve dashboard ervan via datastudio.google.com.
(8) Zelfde leeftijdsgroepen als toegepast door Sciensano.
(9) Sciensano vermeldt een negatieve reductie van het risico op infectie in “Covid-19_Weekly report_20211105-NL”, blz. 29 en “Covid-19_Weeklyreport_20211105-NL”, blz. 29. De rapporten daarna vermijden plots de vermelding van een negatief cijfer en is dit vervangen door het misleidende begrip “Niet aantoonbaar”.
(10) VRT NWS, “CHECK – Neen, coronavaccin ondermijnt immuniteit van kinderen niet”, 14 januari 2022.
(11) https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuundeficiëntie.

Ondertekenaars:
1,501 Christian Cos Antwerpen
1,500 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,499 Andy Buyle Antwerpen
1,498 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
1,497 Robert Buvens West-Vlaanderen
1,496 Lydia Geens Antwerpen
1,495 Diana Opdebeeck Antwerpen
1,494 Willy Verelst Antwerpen
1,493 ANDRE FONCK Oost-Vlaanderen
1,492 Penis Wappie Luxemburg
1,491 Joris Demuytere Oost-Vlaanderen
1,490 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
1,489 liesbet veragten Antwerpen
1,488 Liliane Delcaert Vlaams-Brabant
1,487 Mirella Willekens Antwerpen
1,486 Kris Panneels Vlaams-Brabant
1,485 Mathieu Wouters Vlaams-Brabant
1,484 Liliane Goret Antwerpen
1,483 Paul Van Egghen West-Vlaanderen
1,482 Gert Roothans Antwerpen
1,481 Heidi Caelen Limburg
1,480 Heidi Van Genechten Limburg
1,479 Anita Hermans West-Vlaanderen
1,478 Claudia Emmerechts Vlaams-Brabant
1,477 Marc Adriaensen Antwerpen
1,476 Els Lathouwers Antwerpen
1,475 Claire Desmedt West-Vlaanderen
1,474 Johanna Van Ael West-Vlaanderen
1,473 Anke De Vooght Antwerpen
1,472 Reinhilde Dirckx Antwerpen
1,471 Marc Vervecken Antwerpen
1,470 Jan Vervecken Antwerpen
1,469 Cissie VLaer Antwerpen
1,468 Hans Van Alsenoy Antwerpen
1,467 Johan Bracquene Oost-Vlaanderen
1,466 Anne Martine Humblet Vlaams-Brabant
1,465 Martin Raepsaet West-Vlaanderen
1,464 Valerie Vercammen West-Vlaanderen
1,463 gilberte verboven Antwerpen
1,462 Karine D.B. Oost-Vlaanderen
1,461 Lutgart Hanssens Vlaams-Brabant
1,460 VERA Lieckend West-Vlaanderen
1,459 Ann Delaere West-Vlaanderen
1,458 Lucas Kiebooms Limburg
1,457 Geert Van Meenen Oost-Vlaanderen
1,456 Juliette Francois Oost-Vlaanderen
1,455 Miek De smet Oost-Vlaanderen
1,454 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
1,453 Maureen DETAVERNIER Oost-Vlaanderen
1,452 Claire Desmedt West-Vlaanderen
1,451 Ann Verachtert Vlaams-Brabant
1,450 A Detemmerman Vlaams-Brabant
1,449 Wim Van Aelst Vlaams-Brabant
1,448 Erik Coupe Oost-Vlaanderen
1,447 Monique Deruyter West-Vlaanderen
1,446 Nancy De Pooter Limburg
1,445 Erika Vandormael Limburg
1,444 Godelieve Van Wolvelaer Antwerpen
1,443 Elsy Desmet Oost-Vlaanderen
1,442 angele billiouw West-Vlaanderen
1,441 nick martein West-Vlaanderen
1,440 nadia vanderputte West-Vlaanderen
1,439 Rien Vandenberghe West-Vlaanderen
1,438 Maria Vansant West-Vlaanderen
1,437 Filip Potteau Antwerpen
1,436 John Daschot Oost-Vlaanderen
1,435 Liesbet Willems Oost-Vlaanderen
1,434 Bernadette ,Vandewalle Oost-Vlaanderen
1,433 Margot Maes Oost-Vlaanderen
1,432 Huguette Verwimp Antwerpen
1,431 Luc Limère Antwerpen
1,430 Lut Peeters Oost-Vlaanderen
1,429 Ronald Van Beneden Antwerpen
1,428 Mieke Mattheeuws Vlaams-Brabant
1,427 Liliane Vanswieten Oost-Vlaanderen
1,426 Mine Van nieulande Oost-Vlaanderen
1,425 Danny Pauwels Vlaams-Brabant
1,424 Ilse Cant Oost-Vlaanderen
1,423 Karin Raemdonck Oost-Vlaanderen
1,422 Alain Christiaens West-Vlaanderen
1,421 Domi Velghe Oost-Vlaanderen
1,420 Beatrice Deweer Antwerpen
1,419 Veerle Waterschoot Oost-Vlaanderen
1,418 Marina Smet Oost-Vlaanderen
1,417 An Everaert Vlaams-Brabant
1,416 Maite Vande Velde Vlaams-Brabant
1,415 Livin Ogiers Oost-Vlaanderen
1,414 Riet Smits Oost-Vlaanderen
1,413 Min Ceulemans Oost-Vlaanderen
1,412 danny ghysels Antwerpen
1,411 Veerle Mertens Antwerpen
1,410 Dominique Cant Antwerpen
1,409 Inge Van Leemput Antwerpen
1,408 Stefan Van Rompaey Antwerpen
1,407 Ilse Thys Antwerpen
1,406 Heidi Eeckhout Antwerpen
1,405 Martine Peters Antwerpen
1,404 Nicole vercauteren Oost-Vlaanderen
1,403 Malika Mahfoud West-Vlaanderen
1,402 Chantal Pasteger Antwerpen

Ondertekenen (Open Brief immuundeficiëntie door vaccinatie)

📢 Dit fors delen via:

Open Brief aan VRT-journalisten

Beste Hanne Decoutere, Bart Verhulst, Goedele Wachters, Lieven Verstraete, Wim De Vilder,

Wij zijn een burgercollectief, dat prangende, wetmatige vragen stelt aan verantwoordelijken in onze maatschappij.

U werkt voor de VRT, een staatsinstelling en u wordt dus door ons, burgers, betaald.
U wordt verondersteld ons objectief te informeren. Dat is een evidentie.

Daarom onze open vraag:
Hoe verklaart u dat de VRT bijna geen andere visies ivm COVID weergeeft dan die van de regering, de Wereld-Gezondheidsorganisatie WHO, de EU en enkel die virologen dewelke het daarmee eens zijn?

Zou het kunnen dat u de opdracht kreeg om zo weinig mogelijk meningen weer te geven die niet overeenstemmen met die regerings-versie van de feiten? Dit allicht om de vaccinatiepercentages te doen verhogen?

Zo ja, van wie krijgt u die vingerwijzing dan?
Zo neen, hoe is dit dan mogelijk?

In het geval dat deze regerings-versie van de feiten in de komende jaren de juiste zou blijken te zijn en daardoor veel levens gered werden, is deze eenzijdige berichtgeving misschien achteraf nog een beetje te verdedigen.
Maar … en nu komt het, er zijn internationaal veel professoren, medici, zelfs Nobelprijswinnaars, journalisten en burgers, die absoluut overtuigd zijn dat dit hele gebeuren wereldwijd misbruikt wordt door de pharma-industrie, die vooral hun winsten en niet zozeer onze gezondheid voor ogen hebben. Nog erger wordt het dan als deze pharmareuzen onwaarheden verkondigen om de talloze bijwerkingen van hun experimentele mRNA-“vaccins” te verdoezelen. Deze bedrijven hebben in het verleden reeds letterlijk miljarden dollars schadevergoedingen moeten betalen voor bedrieglijke praktijken, zoals u ongetwijfeld weet.

Waarom komen de talrijke fatale bijwerkingen van de covid-injecties zoals bvb hartaanvallen door bloedklonters, amper in het nieuws?
Waarom baseert men alles op de zeer onnauwkeurige PCR-testen — waarvan zèlfs de WHO (!) nu eindelijk toegeeft dat ze niet voor diagnose kunnen dienen?
Waarom horen we weinig of niets over de alarmerende stijgingen in miskramen bij gevaccineerde moeders?
Valt het u niet op dat in de landen waar er maximaal gevaccineerd wordt, de medische problemen en sterfgevallen vervolgens records breken?

Stap voor stap worden de basisrechten van vrije keuze over het eigen lichaam verkracht, regelrecht tegen o.a. onze grondwet, de Neurenbergcode, de mensenrechten in. Allemaal onder tafel geveegd omwille van een virus dat zelfs volgens de officiële cijfers niet eens veel bedreigender is dan een stevige griep. En voor onze kinderen al helemaal niet.
Nu wordt het in de grote media al voorgesteld als zou er enkel een keuze zijn tussen verplichte vaccinatie voor iedereen ofwel 1G-beleid, wat bijna op hetzelfde neerkomt. En vrije medische keuze dan?
Dit terwijl de Omikron-variant al lang vrij onschuldig is gebleken en de injecties amper invloed hebben op de besmettelijkheid. Volgens veel professionelen houden de experimentele injecties geen steek, maar ze durven niet spreken. Waarom geen reportages met anonieme getuigen met andere visies?

Sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube geven toe iedereen te blokkeren die het niet eens is met WHO en EU. Ook Google en Wikipedia zijn absoluut niet objectief gebleken. Dat is toch je reinste censuur & media-dictatuur, niet?

Stel nu even dat de vaccinaties niet zo veilig zijn als wordt beweerd en dat de gevaren van het virus worden opgeblazen, dan heeft dit misschien tot gevolg dat er vele onnodige doden vallen, mogelijk door de vaccins zelf en zeker door de werkelijk massale maatregelschade ook voor ons, Belgen.
Waarom stelt u zo weinig echt kritische vragen aan steeds dezelfde paar “deskundigen”?

Aangezien er geen wetenschappelijke consensus is, vragen we om veelvuldig volwaardige, objectieve debatten te organiseren, met ook grondige deelname van professionele, wakkere Belgen als bv. Dr. Kris Gaublomme, Drs. Sam Brokken, Viroloog Geert Vanden Bossche, Mr. Michael Verstraeten, Senta Depuydt, Prof. dr. Lieven Annemans, Dr. Hilde De Smet,  Dr. Clo Cornelissen, … Velen zijn al geschorst omwille van hun “afwijkende” visie! Alsof die professionelen met topreputatie allemaal ineens gek zijn geworden. Kijk ook eens bij Docs4opendebate(dot)be/ondertekenaars.
Internationaal zijn er nog veel meer, zie o.a. The Great Barrington Declaration door professoren van Harvard, Oxford en Stanford universiteiten,  …

Graag uw eerlijke, persoonlijke reactie, die we onder deze open brief op onze website zullen plaatsen.

Hartelijk dank en gezonde groeten,
OpenCitizens.be — in naam van een groeiend aantal verontruste Belgische burgers en kinderen.
Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
7,477 Philippe Gouwy West-Vlaanderen
7,476 Christian Cos Antwerpen
7,475 Christine Collin Antwerpen
7,474 Gerrit Jacobs Limburg
7,473 Jan Cabooter Henegouwen
7,472 Will Wygaerden Antwerpen
7,471 Thierry Lurson Antwerpen
7,470 Veva De Blauwe Antwerpen
7,469 Ann Van Renterghem Vlaams-Brabant
7,468 Nancy Ceuppens Antwerpen
7,467 Ann Van Haute Oost-Vlaanderen
7,466 Marc Toegaert Vlaams-Brabant
7,465 Anita De Win Antwerpen
7,464 Cristi Martin Oost-Vlaanderen
7,463 Uschi Van Meirvenne Oost-Vlaanderen
7,462 Geert Wuyts Antwerpen
7,461 Erna Peelman Oost-Vlaanderen
7,460 Emma Vandevyver Oost-Vlaanderen
7,459 Hilde Fleur Antwerpen
7,458 Sandra Wouters Antwerpen
7,457 Wim Van Hees Antwerpen
7,456 Nancy Olivier West-Vlaanderen
7,455 Freia Talpe Oost-Vlaanderen
7,454 Claudine Vancraeynest Oost-Vlaanderen
7,453 Kristina Van Eetvelde Limburg
7,452 Lieven Van Den Bossche Oost-Vlaanderen
7,451 Carla D'hanis Oost-Vlaanderen
7,450 martien uyttendaele Luxemburg
7,449 Katty Geldof Oost-Vlaanderen
7,448 Anne Impens Luxemburg
7,447 Demiddel Debbie West-Vlaanderen
7,446 Chantal Depaemelaere West-Vlaanderen
7,445 Marie-Anne Dirkx Limburg
7,444 Marjan Vanopstal Antwerpen
7,443 Katrien Van noten Antwerpen
7,442 anthony ottevaere Antwerpen
7,441 pierrette de pauw Oost-Vlaanderen
7,440 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
7,439 Koen Delaey West-Vlaanderen
7,438 Elke Banneel Antwerpen
7,437 Marc Kesteleyn Oost-Vlaanderen
7,436 Ria Van der stricht Oost-Vlaanderen
7,435 Norbert Gabriel Antwerpen
7,434 Wendy Janssens Vlaams-Brabant
7,433 Robert De Keersmaecker Brussel
7,432 Patrick Jacobs Limburg
7,431 Johnuy Lotthior West-Vlaanderen
7,430 Dieder Keirsebelik Antwerpen
7,429 Victoria Simoen West-Vlaanderen
7,428 Ivan Van Geert Oost-Vlaanderen
7,427 jimmy Goossens Oost-Vlaanderen
7,426 bruno VdV Oost-Vlaanderen
7,425 Clermonts Marlou Limburg
7,424 Hubertus Winten Limburg
7,423 Jean-Paul Briers Limburg
7,422 Jean Van Der Stricht Oost-Vlaanderen
7,421 Swennen Hilde Limburg
7,420 Nicole Rikers Limburg
7,419 Erik Collette Limburg
7,418 Mustapha Oizaz Limburg
7,417 Leonie Angeli Limburg
7,416 Jean Vandevelde Limburg
7,415 Maria Buntinx Limburg
7,414 Catherine Delneste Oost-Vlaanderen
7,413 Jan Feyen Limburg
7,412 Patrick Blommaert Oost-Vlaanderen
7,411 Lars Joosten Limburg
7,410 Viviane Ceulemans Vlaams-Brabant
7,409 Myriam Velghe West-Vlaanderen
7,408 W.Joosten Joosten Limburg
7,407 Ruth Joosten Limburg
7,406 Barbara De Lange Oost-Vlaanderen
7,405 Colpaert Katty Oost-Vlaanderen
7,404 Herold Van Laarhoven Antwerpen
7,403 Dimitry Latet Antwerpen
7,402 Mariet Breëur Antwerpen
7,401 Wolfgang Van Hoorebeke Oost-Vlaanderen
7,400 August Artois Vlaams-Brabant
7,399 Kurt Erlich Limburg
7,398 Koen Demunck Oost-Vlaanderen
7,397 Eric Vande Putte Oost-Vlaanderen
7,396 Cecile Van der Biest Oost-Vlaanderen
7,395 Bruno Marin Antwerpen
7,394 Hilde Cloots Vlaams-Brabant
7,393 Karin Van der Han Limburg
7,392 Alida De Breuker Antwerpen
7,391 Vanovelen Davy Antwerpen
7,390 Lut Mees Limburg
7,389 Nicole Vanrykel Vlaams-Brabant
7,388 Hilda Kiggen Limburg
7,387 Danny Noens Oost-Vlaanderen
7,386 Anita Hermans West-Vlaanderen
7,385 Hilde Verbeke West-Vlaanderen
7,384 Rene Heylighen Vlaams-Brabant
7,383 Corinne Martens Limburg
7,382 Anne de Coninck van Noyen Vlaams-Brabant
7,381 Jose Giewald Limburg
7,380 Maria Houben Limburg
7,379 Tania Goethyn Oost-Vlaanderen
7,378 Danielle Bouteille Limburg

Ondertekenen (Open brief aan VRT journalisten)

Antwoord van Hanne Decoutere:

Antwoord van Bart Verhulst (Open brief gelezen√):

Antwoord van Goedele Wachters (Open brief gelezen√):

Antwoord van Lieven Verstraete (Open brief gelezen√):

Antwoord van Wim De Vilder (Open brief ontvangen√):

Nog geen enkel antwoord ontvangen!

📢 Dit fors delen via:

Sociaal overleg: lacune Volksgezondheid – Open brief beleidsmakers

September 2021 — NL • FRDE

Beste,

Als mede-beleidsmaker nam u tal van maatregelen om het volk te beschermen tegen het virus SARS-COV-2. Onder andere kreeg elke burger de mogelijkheid zich te laten vaccineren. Ruim 80.5% van de 18-plussers ging in op dit aanbod. Echter merken we dat deze maatregelen het virus niet terugdringen. Het virus muteert en besmettingen blijven aanwezig. Het blijft dan ook een opgave om een doeltreffend gezondheidsbeleid te hanteren. Een beleid dat enerzijds het collectief belang dient en tegelijkertijd de continuïteit van (openbare) dienstverleningen kan garanderen.

Om dit doel te dienen stelt Minister Vandenbroucke als nieuwe maatregel een verplichting tot vaccinatie in de zorgsector. Meer dan dat pleit hij voor een algemene vaccinatieverplichting.

Als u als mede-beleidsmaker wilt meewerken aan een wettelijk verplichte vaccinatie, is het tegelijkertijd uw plicht om aan te tonen dat deze actie daadwerkelijk zal bijdragen tot het doel dat u nastreeft. Wij verklaren ons nader.

De efficiëntie van de huidige vaccins stellen wij niet in vraag. Het is duidelijk dat deze er effectief voor zorgen dat de kans om ziek te worden gevoelig afneemt. ¹

Ondertussen werd wel aangetoond dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen ondanks het aantoonbare bewijs van antistoffen in hun bloed opnieuw besmet kunnen worden met een variant van het Sars-Cov-2-virus en daarmee opnieuw besmettelijk zijn voor hun omgeving. ² ³ Ook professor Steven Van Gucht, hoofdexpert van Sciensano, bevestigde dit in Het Laatste Nieuws op 21 augustus 2021: ‘We hebben nooit verwacht dat vaccins besmettingen zouden tegenhouden. Ze zijn er om bescherming tegen symptomatische infecties te bieden.’ Met andere woorden: verplichting tot vaccinatie levert geen bijdrage aan de groepsimmuniteit die u beoogt. Er is dus geen medische grond die verplichting tot vaccinatie rechtvaardigt.

Geregeld wordt verplichting vergeleken met de huidige, geregulariseerde verplichting tot het nemen van het vaccin tegen Hepatitis B voor het zorgpersoneel. Dit vaccin bestaat al sinds 1982 en heeft zijn nut reeds decennia bewezen. De bijwerkingen en nawerkingen op korte en langere termijn zijn hiervan gekend. Dit vaccin valt hoe dan ook niet te vergelijken met de nieuw ontwikkelde mRNA-vaccins en DNA-vector-vaccins tegen het Sars-Cov-2 -virus. Deze vaccins vallen slechts onder een voorlopige goedkeuring tot eind 2023 bepaald door de European Medicine Agency (EMA). ⁴ Zelfs de pharmaceutische industrie geeft hier geen enkele garantie op. Het voordeel van de verplichting tot vaccinatie moet dan ook opwegen tegen het risico dat inherent is aan het feit dat er nog steeds aanvullende gegevens nodig zijn.
Meer dan dat zijn ook de virussen niet met elkaar te vergelijken. Ten opzichte van het Hepatitis-B-virus muteert het Sars-Cov-2-virus in een razend snel tempo. Oorzaken moeten niet ver gezocht worden; alle wetenschappers weten dat dit type virus gemakkelijk muteert. Een vaccinatie zal dan ook achter de feiten blijven aanlopen. ⁵

De vraag zal dus gesteld moeten worden of er maatregelen bestaan die het doel volksgezondheid wel dienen en die minder afbreuk doen aan de individuele bio-ethische principes tegenover dwingende maatregelen die niet medisch gegrond zijn.

Gelukkig is het vaccin op zich, hoe werkzaam ook, niet de enige beschermende factor.

Wat volksgezondheid sowieso al ten goede komt is dat de meesten, en dus ook niet-gevaccineerde personen, al verschillende keren met het virus in contact gekomen zijn. Ze hebben reeds een natuurlijke immuniteit opgebouwd en zoals met elk virus is de natuurlijk immuniteit na infectie beter dan deze die je verkrijgt na vaccinatie. ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Voorts heeft een goede gezondheidszorg er alle belang bij -individueel en als samenleving- om te investeren in het mentale welzijn. Ook u als beleidsmaker ziet hier het belang van in; destijds introduceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven de ‘geluksdriehoek’.

Het beperken van sociale contacten en het opleggen van restricties t.a.v. het ontspanningsleven verwekt ergernis en stress. Hoge waarden cortisol onderdrukken de immuniteit en zorgen voor stress-gerelateerde aandoeningen. Hetzelfde geldt voor mensen die gedwongen worden tot vaccinatie. Dit bevordert het nocebo-effect en het risico op infecties. Het tegenovergestelde effect van wat beoogd wordt. Prof. Kris Van den Broeck (UA), voortrekker van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg stelt hieromtrent in Knack: ‘We moeten meer inzetten op het informeren over zelfzorg, over hoe de psyche werkt en wat de mens zelf kan doen.’ ¹⁰

Tot slot vragen wij ons af waarom behandeling met medicatie geweerd wordt. Uit studies blijkt dat een medicinale therapie, die toegepast wordt in aanvangsfase, de mortaliteit met 71% doet dalen. ¹¹

Om bovenstaande redenen vragen wij u met aandrang om de keuzevrijheid en het niet te verwaarlozen recht op fysieke integriteit te respecteren. ¹² Een recht dat gewaarborgd is door de grondwet, het EVRM en de wet op de patiëntenrechten. Dit wordt bijgetreden door de resolutie van de Europese Raad 2361/2021 die stelt dat de vaccinatie niet verplicht is (artikel 7.3.1). Dat niemand gediscrimineerd mag worden wegens het niet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook (artikel 7.3.2). En dat vaccinatiecertificaten enkel gebruikt mogen worden waarvoor ze bedoeld zijn, dus niet als paspoort of toegangsbewijs (artikel 7.5.2).

Nog volgens het Belgische arbeidsrecht dient het discriminatierecht gerespecteerd te worden dat stelt dat het verboden is om mensen te discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand. Meer dan dat valt deze gezondheidstoestand onder het medisch beroepsgeheim en wordt beschermd door de privacywetgeving.

Indien u deze opsomming van feitelijkheden naast u neerlegt en alsnog mee beslist tot vaccinatieverplichting zonder dat dit voldoende wetenschappelijk gefundeerd blijkt, zullen wij ons genoodzaakt voelen om juridische procedures op te starten.

Hopelijk hoeft het niet zover te komen en kan u tot een verantwoord gezondheidsbeleid komen dat iedere burger, patiënt, cliënt, werkgever en werknemer kan dienen.

PS: Deze brief zal tevens als open brief circuleren op sociale media.

Met oprechte groeten,

Ondertekenaars:

Alexis Breckpot – ondernemer, An Van Waeyenberge – ziekenhuismedewerker MG-MZG, Andy Wysmantel – arbeider stelling bouw, Anja de Lannoy – pleegzorgbegeleider, Ann Dierickx – kinesioloog, Ann Vanheester – tourguide and translator, Ann Verstraete – studente, Ann Wijnendaele – leerkracht, Annelies De Clippeleer – leerkracht NT2, Anne-Mie de Koster – begeleidster, Annemie Servaes – pedagoge, Annick Gruzlewski – bediende boekhouding evenementensector, Bart Fryns – zelfstandige, Bart Van Theemsche – stafmedewerker, Ben Deckers – bemiddelaar VDAB, Beni Debacker – graveur zelfstandige, Bernd Van Hassel – kapper, Birgit Wezenbeek – zelfstandig kinesitherapeut, Bram van den Berg – kinesitherapeut, Carolien Vanden Bussche – poetshulp, Catherine Peeters – buschauffeur school, Chantal van Laere – logistiek zorg, Charlotte De Groof – actrice, Christiaan De Bruyne – osteopaat, Christiane De Prince – gepensioneerd lerares, Christophe De Coster – assistent administratie en onderzoek (VUB), Christophe Schinkmann – zelfstandig ondernemer, Christophe Vellemans – vertegenwoordiger voeding, Cindy Avet – maatschappelijk werker bij de Vlaamse overheid, Conny Decloedt – verpleegkundige – woonbegeleider, Cynthia Bogaerts – verpleegkundige – vroedvrouw, De Bruyne Evi – bediende, Diego Menoili – arbeider magazijn evenementensector, Dirk Oosterlynck – ondersteuner, D.O. Van Heester D. – Osteopaat MRO- Acupunctuur BAF-Docent-Osteopatische Geneeskunde FICO & Warchau-Belgisch Ambassadeur Osteopathie, Dr. Bart Lambert – huisarts, Dr. Hilde De Smet – huisarts, Dr. Jean-luc Vanderlinden – huisarts-homeopaat, Dr. Johan Denis – huisarts en homeopaat, Dr. Jozef De Clercq – gepensioneerd arts-spoedarts-sportarts, Dr. Marjan Van Gulck – huisarts, Dr. Tine Cocquyt – huisarts, Ellen De Schepper – bediende, Ellen Sevens – zelfstandig ondernemer, Els Fruytier – bediende, Eric Van de Putte – bewegingstherapeut, Erika Vervaeke – bediende, Eveline Verleye – wellbeïng coach, Evelyne Kersschot – goudsmid, Filip Desoete – onderhoudsverantwoordelijke Latexco, Filip Kerckhof – tuinarbeider/ondersteuner, Geert Van Hout – leraar, Geert Wijns – verpleegkundige, Gertie Daerden – tandarts, Gielen Claudia – zelfstandig thuisverpleegkundige, Giovanni Minnebo – magazijnmedewerker, Gloria Boateng – performer, Greet Huyghebaert – zenuwreflexoloog, Guido De Bruyker – gepensioneerd musicus, Hans De Boitselier – begeleider in maatwerkbedrijf, Hendrik Rebry – homeopaat, Herman Van Den Driessche – ondernemer fabrikant voedingssupplementen, Hilde Van Liefferinge – docent en coach, Hilde Vandenabeele – begeleidster gehandicaptenzorg, Huguette Verwimp – leerkracht op pensioen, Irene Van Kessel – zorgkundige WZC de Voorzienigheid te Bocholt, I Sissau – bruggepensioneerd, Ilse De Vis – tv-presentatrice, Ineke Debbaut – therapeute-coach-embodiment facilitator, Ingeborg De Brul – vroedvrouw, Isabelle Cidanal – bediende boekhouding evenementensector, Iwein Vranckx – Dr. lic. ir. ing. – Senior AI/ML Research Scientist, Jan Meysmans – relatietherapeut en psycho-energetisch practitioner, Jens Mariën – zelfstandige interieur en ontwerper, Jeroen Franssens – content- & music- manager, Joke Vlaeminck – verpleegkundige, Julie Geens – verkoop, Karin Naudts – onthaalbediende ziekenhuis, Karine Van Gulck – advocaat, Katrijn De Steur – leerkracht dko, Katrijn Van haegenberg – begeleidster kinder-en jeugdpsychiatrie, Kenneth Helleboogh – bediende voedingssector, Kenny De Witte – reisagent, Kevin Bruyndoncx – parketteur bouw, Kimberly Guldentops – bediende boekhouding evenementensector, Koen Reynders – zelfstandige complementaire zorg, Kristof Verbaeten – leerkracht + ICT Coördinator, Kürt Demurie – Quality Manager, Lea Bertjens – thuisverpleegkundige, Leni De Chou – zelfstandige, Liesbet Boen – zelfstandige, Lorenzo Goossens – werkzoekend, Luc De Wandel – journalist, Luc Declercq – productiearbeider, Marc Dewilde – gepensioneerd militair, Marcel Vandamme – Offr met pensioen, Martine Pieters – bediende, Michael Laperre – tuinman en psychedelisch coach, Micheline Biot – verpleegkundige op pensioen, Mieke Caljon – huismoeder, Mieke De Baere – onderwijzeres, Mitch Haentjens – bediende dossierbeheerder accountantskantoor, Nadia Maricou – ondersteuner en opvoeder, Nic Vandermeersch – arbeider, Nicolaas Venken – leraar deeltijds kunstonderwijs, Nina De Wilde – dossierbeheerder onderzoeksprojecten, Patrick Brysbaert – ere-advocaat Balie Antwerpen en sjamaan, Paul Tack – zelfstandige op pensioen, Peter Vandermeersch – docent en vegetarische kok, Petra Vereecken – kleuterjuf, Philippe Gits – zelfstandige lesgever, Quirijnen Conny – verzorgende bij familiehulp, Raquel Molero – bediende, Rika Vandevenne – ondersteuner, Rosalie Tombeur – meewerkende vennoot voedingswinkel, Sabine Van Geyte – leerkracht-klinisch psychologe-vrijwilligster in AZWest, Sabrina Uyttenhove – supply chain manager, Sam Brokken – lector en onderzoeker gezondheidswetenschappen, Sam Bulik – zaakvoerder Bulik bv, Sandra Polfliet – directeur Vlaamse Overheid, Sarah De Schepper – freelance radio- en tv-maker, Sieglinde Oliviers – gezondheidsbegeleider, Simone Kramer – accountmanager, Soetkin Collier – zangeres, Sofie Harboort – massagetherapeute en alternatief therapeut, Sofie Vandenbriele – zaakvoerder Bulik bv, Steve Van Herreweghe – klinisch- en arbeidspsycholoog, Steven Desanghere – procesbegeleider, Tania Berlize – trainer in pleegzorg, Tina Warmenbol – leerkracht, Tom Hartemberg – auteur en relatietherapeut, Veerle Deltomme – ondersteuner, Veerle Malschaert – artiest, Veerle Martens – kinesiste, Verstraete Sabine – kleuterjuf, Vicky De Muynck – verpleegkundige, Vicky Spaenhoven – logopediste, Victor Guldentops – zelfstandig café-uitbater, Vinciane Schoenmaeckers – kinesioloog, Viona Lambrechts – studente, Wambacq Christiana – gepensioneerd ambtenaar, Wim Van Gulck – bediende

¹ https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-vaccins-hoe-zit-het/volledig

² https://blogs.publico.es/alberto-sicilia/2021/08/10/carga-viral-en-los-vacunados-y-los-no-vacunados-en-que-se-parece-y-en-que-se-diferencia/?fbclid=IwAR1OLM3RyiXYGAkF-34cvqT1RfNUWLHKWzrU0evV8J3QTYo-ChwlSk0da5Y

³ https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection

⁴ https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

⁵ Onderzoeksresultaten betreffende de mutaties van SARS-CoV-2 en immune evasion: zie bijlage 1

⁶ https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9?fbclid=IwAR3D4_iYDD4Ug7lAcq3HfTpOACtncB4TDzbzkyL6_PvAuiCr0Lj3oUJ2e7Q

⁷ https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4?fbclid=IwAR2VyuKXcNpZED8y818YIxI8ZNtBfwNb5wG3KGernvdUdmBl6peyIoYGlrE

⁸ https://greatgameindia.com/covid-19-vaccines-creating-variants/?fbclid=IwAR3xAnKPzJMoejiBBdpkJNJuvX-glnzmlX8vYSqvhMKBcfafnnncUiyGBn8

⁹ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf?fbclid=IwAR0DYM6UTp9aXNR5Q_tWl0yoC7bj_aQGjKymwQv0WWtu7p2G8ImUrzTqP2Q

¹⁰ https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-blijven-we-blind-voor-het-placebo-effect-bij-de-vaccinaties/article-opinion-1766453.html

¹¹ Onderzoeksresultaten betreffende pharmaceutical interventions: zie bijlage 2

¹² https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten#Vraag6

Bijlage 1: Referenties betreffende de mutaties en immune evasion

Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.

Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.

Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.

Andreano, E., & Rappuoli, R. (2021). SARS-CoV-2 escaped natural immunity, raising questions about vaccines and therapies. Nature medicine, 27(5), 759-761.

Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine.

Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.

McCallum, M., Bassi, J., Marco, A., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv.

McEwen, A. E., Cohen, S., Bryson-Cahn, C., Liu, C., Pergam, S. A., Lynch, J., . . . Roychoudhury, P. (2021). Variants of concern are overrepresented among post-vaccination breakthrough infections of SARS-CoV-2 in Washington State. medRxiv, 2021.2005.2023.21257679.

Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv, 2021.2006.2007.21258447.

Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals. Nature medicine.

Singh, U. B., Rophina, M., Chaudhry, R., Senthivel, V., Bala, K., Bhoyar, R. C., … Guleria, R. (2021, June 3). Variants of Concern responsible for SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections from India.

Bijlage 2: Referenties betreffende pharmaceutical interventions

Bryant, A., Lawrie, T. A., Dowswell, T., Fordham, E. J., Mitchell, S., Hill, S. R., & Tham, T. C. (2021). Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. American Journal of Therapeutics, 28(4), e434-e460.

Kashour, Z., Riaz, M., Garbati, M. A., AlDosary, O., Tlayjeh, H., Gerberi, D., . . . Tleyjeh, I. M. (2021). Efficacy of chloroquine or hydroxychloroquine in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (JAC), 76(1), 30-42.

Kory, P., Meduri, G. U., Varon, J., Iglesias, J., & Marik, P. E. (2021). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. American Journal of Therapeutics, 28(3), e299-e318.

Kow, C. S., Merchant, H. A., Mustafa, Z. U., & Hasan, S. S. (2021). The association between the use of ivermectin and mortality in patients with COVID-19: a meta-analysis. Pharmacological reports : PR.

Krolewiecki, A., Lifschitz, A., Moragas, M., Travacio, M., Valentini, R., Alonso, D. F., . . . Lanusse, C. (2021). Antiviral effect of high-dose ivermectin in adults with COVID-19: A proof-of-concept randomized trial. EClinicalMedicine, 37.

Lima-Morales, R., Méndez-Hernández, P., Flores, Y. N., Osorno-Romero, P., Sancho-Hernández, C. R., Cuecuecha-Rugerio, E., . . . Salmerón, J. (2021). Effectiveness of a multidrug therapy consisting of Ivermectin, Azithromycin, Montelukast, and Acetylsalicylic acid to prevent hospitalization and death among ambulatory COVID-19 cases in Tlaxcala, Mexico. International Journal of Infectious Diseases, 105, 598-605.

Liu, N., Sun, J., Wang, X., Zhang, T., Zhao, M., & Li, H. (2021). Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 104, 58-64.

Rajter, J. C., Sherman, M. S., Fatteh, N., Vogel, F., Sacks, J., & Rajter, J.-J. (2021). Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019: The Ivermectin in COVID Nineteen Study. Chest, 159(1), 85-92.

Rezagholizadeh, A., Khiali, S., Sarbakhsh, P., & Entezari-Maleki, T. (2021). Remdesivir for treatment of COVID-19; an updated systematic review and meta-analysis. European Journal of Pharmacology, 897.

Am. Journal of Medicine

Ivermectin

Antwoord van Vlaamse Regering Kabinet Wouter Beke

Geachte,

Vlaams minister Beke vroeg mij u te contacteren in verband met uw mail.

Vaccins  hebben getoond dat ze een belangrijke rol spelen in de weg uit deze pandemie. Door de delta-variant is vaccinatie nog belangrijker geworden. We zien namelijk dat gevaccineerden het virus nog steeds kunnen krijgen, maar dit veel minder doorgeven. Hoe meer gevaccineerden er zijn, hoe minder het virus dus kan circuleren. Op die manier kunnen we onze meest kwetsbaren nog beter beschermen.

Aangezien op sommige plaatsen de vaccinatiegraad nog vrij laag is, willen de ministers van de Interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid  de vaccinatiegraad opkrikken. Vooral als het gaat om de zorgverleners werd er gedacht aan verplichting, al zal dit pas als laatste stap worden doorgevoerd. Er wordt daarom gewerkt met een actieplan.

1. Sensibiliseren 

De IMC wil maximaal inzetten op het sensibiliseren van de sector en beroepsorganisaties in de gezondheidszorg met de nadruk op kwaliteitsvolle en veilige zorgen. Via de Taskforce Vaccinatie zal er afgestemd worden met de koepel- en beroepsorganisaties over welke concrete en bijkomende maatregelen er kunnen genomen worden om de vaccinatiegraad op te krikken en vragen/ongerustheden over de vaccinatie weg te nemen.

2. Transparantie door kwaliteitsindicatoren

Daarnaast is het ook belangrijk om een indicatie te krijgen van de vaccinatiegraad per voorziening. Hiervoor worden gegevens verzameld voor de gezondheidszorginstellingen die vrijwillig willen deelnemen. Op deze manier kunnen we een vrij goed zicht krijgen over de vaccinatiegraad in onze voorzieningen. We weten dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen hoog is, maar deze transparantie kan bijdragen tot het gericht nemen van maatregelen.

3. Voorbereiding verplichte vaccinatie

De verplichting van de vaccinatie is een federale bevoegdheid. Er wordt nagegaan wat er nodig is om deze verplichting in te voeren. Vooraleer hierover een beslissing gemaakt wordt, werd advies gevraagd bij een aantal bevoegde instanties zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.

Momenteel is er dus nog geen verplichte vaccinatie tegen het COVID-19-virus en blijft de focus liggen op mobiliseren en sensibiliseren. Daarnaast wordt er in Brussel en Wallonië meer gebruik gemaakt van het Covid Safe Ticket omdat de vaccinatiegraad daar lager is. Ook voor Vlaanderen wordt momenteel bekeken op welke manier we hier eventueel meer gebruik van kunnen maken. Zo proberen we onze niet gevaccineerden te beschermen en daarnaast ook virusdoorbraken zoveel mogelijk te vermijden.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Prenen Nicky
Kabinetsmedewerker Wouter Beke


Vlaamse Regering
Kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

📢 Dit fors delen via: