Press "Enter" to skip to content

Open Brief Immuundeficiëntie door Corona-vaccinatie

OPEN BRIEF BETREFFENDE DE CORONAVACCINATIE

Brugge, 18 januari 2022

Geachte Eerste Minister
Geachte Minister-president
Geachte Minister
Geacht Parlementslid
Geachte verantwoordelijke in de samenleving
Beste medeburger

De voorbije week waren er in onze media veel uitspraken over de coronacrisis. Het ging onder meer over al dan niet verplichte vaccinatie(1), de voorwaarden voor het verkrijgen van een groen licht op de CST(2), het verloop van de delta- en omikronvariant(3), de werking van de boosterdosis(4), het verloop van de ziekenhuisopnames(5) enz.

Ook werden in de media opnieuw veel Belgische cijfers gegeven met dagelijkse en wekelijkse update. Deze cijfers zijn vooral gebaseerd op de rapportage van Sciensano. In de rapporten van Sciensano zie ook ik al deze cijfers, waarbij de meeste ervan tevens in de tijd worden uitgezet in een duidelijke grafiek. De weekrapporten van Sciensano geven een 70-tal van dergelijke grafieken. Maar één cijfer wordt op dat vlak niet zo duidelijk weergegeven in de rapporten en ook in de media vermeden: de relatieve effectiviteit(6) van de vaccinatie en de evolutie ervan in de tijd.

Het is de primaire doelstelling van elk vaccin om infectie door een virus te vermijden. Dit heeft als gunstig gevolg dat besmetting en ziekte, dus ook ziekenhuisopname, wordt gereduceerd. Ik stel vast dat het primaire doel nog amper publiek wordt vermeld of besproken, niet door politici en hun adviserende wetenschappers en ook niet door de journalistiek. Men spreekt de laatste tijd nagenoeg alleen nog over het vermijden van hospitalisaties terwijl de verminderde kans op infectie bijzaak is geworden. Nochtans is de evolutie van de effectiviteit van de vaccinatie belangrijke informatie. Maar de effectiviteit tegen infectie blijkt niet zo gunstig te verlopen als verhoopt… Daarom ben ik bezorgd en presenteer u hier deze gegevens(7) voor 9 januari 2022.

Bezorgdheid over de werking van de boosterdosis in de strijd tegen corona en de nu heersende omikronvariant

De boostercampagne is in de loop van september 2021 op gang gekomen. Op 9 januari 2022 hadden 5,2 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat is bijna 60 % van alle volledig gevaccineerden. Bij de leeftijdsgroep 65+ is dit 80 % tot 85 %.

Om een goed beeld te krijgen van de werking van de boosterdosis nu de omikronvariant dominant is geworden, kijken we naar 2 grafieken.

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de varianten in België weer. Sinds half december 2021 is de omikronvariant in België aan een opmars bezig. Tussen 19 december 2021 en 8 januari 2022 is het aandeel omikron van 10 % naar 90 % gestegen. Er is in deze periode nog een relevante maar zeer vlug dalende aanwezigheid van de deltavariant naar 8 % op 8 januari 2022.

Een tweede grafiek geeft de relatieve effectiviteit van de vaccinatie per leeftijdsgroep(8) weer. Het procentueel cijfer staat voor de vermindering van het risico op infectie. Een effectiviteit van 100 % betekent een volledige reductie van het risico en dus geen enkel gevaccineerd persoon die geïnfecteerd wordt ten opzichte van niet gevaccineerde personen. Een effectiviteit van 0 % betekent dat er geen vermindering van het risico is.

We zien dat in dezelfde periode als de opkomst van de omikronvariant de werkzaamheid van de vaccinatie een flinke duik maakt en dit bij alle leeftijdsgroepen. De cijfers van de recentste rapportageperiode geven een nog sterkere dalende trend in de effectiviteit dan de periode ervoor.

Bij de tieners heeft op 9 januari 2022 nog maar 2,9 % een boosterdosis ontvangen. Toch zien we ook bij hen een ongelooflijke daling. Dit toont ons dat de volledige vaccinatie bij hen niet bestand is tegen de omikronvariant.

Maar ook als we enkel de effectiviteit bekijken bij de populatie met boosterdosis ten opzichte van de populatie die niet gevaccineerd is, zien we dat de effectiviteit van de boosterdosis in dezelfde periode reeds relevant afneemt en de trend ook hier sterker dalend is. We zien op één registratieperiode een afname van 33 % bij de leeftijdsgroep 65+ en van 27 % bij de tieners! De afname komt ook veel vlugger na toedienen van de dosis dan het geval was bij de volledige vaccinatie!

Ook de boosterdosis blijkt op basis van de trend niet geschikt om het risico op infectie relevant te gaan verminderen. De komende weken moet deze trend goed in het oog gehouden worden.

Bezorgdheid over de gevolgen van een negatieve relatieve effectiviteit van de vaccinatie

Zoals in de grafiek van de relatieve effectiviteit per leeftijdsgroep in vorig deel reeds duidelijk is, is de werking van de vaccinatie met het oog op het primaire doel nl. het risico op infectie verminderen, problematisch geworden. Hieronder de grafiek voor de volledige populatie.

Tot september 2021 bedroeg de effectiviteit van de volledige vaccinatie 80 à 85 %. Vanaf september 2021 begint de relatieve effectiviteit van het vaccin steeds sterker af te nemen. Rond de jaarwisseling is deze voor de hele populatie tot 0 (nul) herleid. Met andere woorden is op dat moment het vaccin “uitgewerkt” en hebben gevaccineerden en niet gevaccineerden terug eenzelfde risico op infectie. Voor de leeftijdsgroep 65+ deed zich dit reeds voor in oktober 2021 en voor de leeftijdsgroep 18-64 jaar in december 2021, zoals te zien op de grafiek met de leeftijdsgroepen in vorig deel.

Maar we zien dat de effectiviteit niet nul blijft, wat verwacht moet worden als een vaccin is uitgewerkt. We zien echter een negatieve relatieve effectiviteit(9). Op 9 januari 2022 bedraagt deze min 44 %. Bij de 65+ is dit zelfs min 56 %. Voor elke 100 niet gevaccineerde mensen die geïnfecteerd zijn, zijn er respectievelijk 144 en 156 gevaccineerden mensen geïnfecteerd. Er worden dus méér gevaccineerde mensen geïnfecteerd door het coronavirus dan mensen die niet gevaccineerd zijn.

Hoe kan het dat er méér mensen die gevaccineerd zijn geïnfecteerd worden dan mensen die niet gevaccineerd zijn? Is er een probleem met het immuunsysteem ten gevolge van de huidige vaccinatie? In een factcheck van VRT NWS wordt gezegd: “Vaccinatie versterkt onze aangeboren en later ontwikkelde immuniteit”(10).

Maar er bestaat wel degelijk iets als “immuundeficiëntie”(11). Bij een immuundeficiëntie werkt een onderdeel van het afweersysteem niet. Dat kan zijn ten gevolge van een erfelijke afwijking of de deficiëntie werd verworven tijdens het leven. En dat is wat de cijfers over de effectiviteit van de vaccinatie tegen corona hier ook aangeven.

De prestaties van het immuunsysteem, op z’n minst tegen het coronavirus, is voor de groep gevaccineerden er slechter op geworden dan bij de groep niet gevaccineerden.

Besluit

Uit de gegevens leiden we af:

  • Noch de volledige vaccinatie, noch de boosterdosis, beschermt tegen infectie door de omikronvariant.
  • De werkzaamheid van de vaccinatie is na verloop van tijd negatief: de kans op infectie is dus vergroot ten gevolge van het vaccin!

We mogen inderdaad hopen dat de ernst van de ziektesymptomen en het aantal hospitalisaties in de komende tijd beperkt blijven ten opzichte van de periode met de deltavariant. En we zullen in de komende weken moeten zien of de vaccinatie inderdaad een gunstig effect behoudt voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar dit verandert niets aan de toestand van het immuunsysteem van veel landgenoten ten gevolge van de volledige vaccinatie en de boosterdosis. Ik ben dus ernstig bezorgd om de gevolgen hiervan en wens u die bezorgdheid mee te delen. Het gaat om miljoenen mensen waarvan het immuunsysteem op dit moment niet correct meer reageert, alvast niet tegen het coronavirus.

Het is op basis van deze gegevens ook niet logisch en vanuit de door de beslissingsnemers gehanteerde logica in de strijd tegen corona zelfs contraproductief, om mensen die niet langer dan 5 maanden geleden volledig zijn gevaccineerd of de boosterdosis hebben ontvangen, het voordeel te geven om zich niet te moeten laten testen of in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact of enkel mensen met een boosterdosis groen licht te geven op CST.

Ook bij de beroepsbevolking heeft dit gevolgen. Hoewel de vaccinatiestatus in principe vertrouwelijk is, zullen mensen die geen boosterdosis hebben ontvangen in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact en dit in tegenstelling tot hun geboosterde collega’s. Op die manier is de vaccinatiestatus voor hen niet langer een medisch geheim. Ze zullen zich daarom aan de boosterdosis overleveren hoewel deze niet naar behoren blijkt te werken tegen infectie door de omikronvariant, meer zelfs: de kans vergroot om geïnfecteerd te worden. Deze maatregel benadeelt dus mensen die, na reeds volledig gevaccineerd te zijn, geen boosterprik willen laten zetten.

Tot slot is er de verplichte vaccinatie voor mensen in de zorgsector of voor iedereen. Neemt u bij het zien van deze cijfers de verantwoordelijkheid dat mensen door een verplichte vaccinatie gaan lijden aan immuundeficiëntie? Deze cijfers en de risico’s die duidelijker zichtbaar worden, tonen aan dat in de samenleving dringend een grondig en open debat moet plaatsvinden over de vaccinatiecampagne.

Ik verzoek u om mijn bezorgdheid grondig te overwegen in al uw beslissingen.

Met vriendelijke groeten

Jan Vos
Emiel Vanderveldestraat 22
8200 Brugge

Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

(1) VRT NWS, “Vlaams minister Beke (CD&V): “Ik neig naar vaccinatieverplichting”, 11 januari 2022.
VRT NWS, “Peter De Roover (N-VA): “Uitgaan van geen verplichte vaccinatie, maar open debat voeren over”, 11 januari 2022.
VRT NWS, “Vooruit-voorzitter Rousseau pleit (nogmaals) voor vaccinatieverplichting: “Belangrijk om mensen die zich laten vaccineren te belonen”, 11 januari 2022.
(2) VRT NEWS, “Vandenbroucke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST”, 11 januari 2022.
(3) VRT NWS, “Omikron krijgt delta (nog) niet klein: blijven beide varianten naast elkaar bestaan? En is dat een probleem?”, 14 januari 2022.
VRT NWS “Biostatisticus Niel Hens: Meest gunstige scenario voor omikron, maar toch nog voorzichtig blijven”, 18 januari 2022.
(4) VRT NWS, “WHO-experten hebben twijfels bij vaccinatiestrategie met huidige boosters, willen vaccins tegen nieuwe varianten”, 11 januari 2022.
(5) VRT NWS, “Coronablog – Geen extra maatregelen tegen omikrongolf, De Croo: Wellicht geen overbelasting van intensieve zorg”, 6 januari 2022.
(6) De relatieve effectiviteit (RE) van een vaccin is de vermindering van het risico op infectie en dus ziekte ten gevolge van een besmetting door een virus. Dit is dus de werkzaamheid van een vaccin. Ze wordt berekend op basis van het aantal incidentie bij mensen die niet gevaccineerd (N) zijn en bij mensen die gevaccineerd (G) zijn. In de rapportage van Sciensano gebeurt dit op basis van de 14-daagse incidentie per 100.000. RE = (N- G)/N.
(7) De gebruikte gegevens voor België en de methodes voor de berekening van de relatieve effectiviteit in deze open brief zijn afkomstig van Sciensano.be en het interactieve dashboard ervan via datastudio.google.com.
(8) Zelfde leeftijdsgroepen als toegepast door Sciensano.
(9) Sciensano vermeldt een negatieve reductie van het risico op infectie in “Covid-19_Weekly report_20211105-NL”, blz. 29 en “Covid-19_Weeklyreport_20211105-NL”, blz. 29. De rapporten daarna vermijden plots de vermelding van een negatief cijfer en is dit vervangen door het misleidende begrip “Niet aantoonbaar”.
(10) VRT NWS, “CHECK – Neen, coronavaccin ondermijnt immuniteit van kinderen niet”, 14 januari 2022.
(11) https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuundeficiëntie.

Ondertekenaars:
1,501 Christian Cos Antwerpen
1,500 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,499 Andy Buyle Antwerpen
1,498 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
1,497 Robert Buvens West-Vlaanderen
1,496 Lydia Geens Antwerpen
1,495 Diana Opdebeeck Antwerpen
1,494 Willy Verelst Antwerpen
1,493 ANDRE FONCK Oost-Vlaanderen
1,492 Penis Wappie Luxemburg
1,491 Joris Demuytere Oost-Vlaanderen
1,490 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
1,489 liesbet veragten Antwerpen
1,488 Liliane Delcaert Vlaams-Brabant
1,487 Mirella Willekens Antwerpen
1,486 Kris Panneels Vlaams-Brabant
1,485 Mathieu Wouters Vlaams-Brabant
1,484 Liliane Goret Antwerpen
1,483 Paul Van Egghen West-Vlaanderen
1,482 Gert Roothans Antwerpen
1,481 Heidi Caelen Limburg
1,480 Heidi Van Genechten Limburg
1,479 Anita Hermans West-Vlaanderen
1,478 Claudia Emmerechts Vlaams-Brabant
1,477 Marc Adriaensen Antwerpen
1,476 Els Lathouwers Antwerpen
1,475 Claire Desmedt West-Vlaanderen
1,474 Johanna Van Ael West-Vlaanderen
1,473 Anke De Vooght Antwerpen
1,472 Reinhilde Dirckx Antwerpen
1,471 Marc Vervecken Antwerpen
1,470 Jan Vervecken Antwerpen
1,469 Cissie VLaer Antwerpen
1,468 Hans Van Alsenoy Antwerpen
1,467 Johan Bracquene Oost-Vlaanderen
1,466 Anne Martine Humblet Vlaams-Brabant
1,465 Martin Raepsaet West-Vlaanderen
1,464 Valerie Vercammen West-Vlaanderen
1,463 gilberte verboven Antwerpen
1,462 Karine D.B. Oost-Vlaanderen
1,461 Lutgart Hanssens Vlaams-Brabant
1,460 VERA Lieckend West-Vlaanderen
1,459 Ann Delaere West-Vlaanderen
1,458 Lucas Kiebooms Limburg
1,457 Geert Van Meenen Oost-Vlaanderen
1,456 Juliette Francois Oost-Vlaanderen
1,455 Miek De smet Oost-Vlaanderen
1,454 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
1,453 Maureen DETAVERNIER Oost-Vlaanderen
1,452 Claire Desmedt West-Vlaanderen
1,451 Ann Verachtert Vlaams-Brabant
1,450 A Detemmerman Vlaams-Brabant
1,449 Wim Van Aelst Vlaams-Brabant
1,448 Erik Coupe Oost-Vlaanderen
1,447 Monique Deruyter West-Vlaanderen
1,446 Nancy De Pooter Limburg
1,445 Erika Vandormael Limburg
1,444 Godelieve Van Wolvelaer Antwerpen
1,443 Elsy Desmet Oost-Vlaanderen
1,442 angele billiouw West-Vlaanderen
1,441 nick martein West-Vlaanderen
1,440 nadia vanderputte West-Vlaanderen
1,439 Rien Vandenberghe West-Vlaanderen
1,438 Maria Vansant West-Vlaanderen
1,437 Filip Potteau Antwerpen
1,436 John Daschot Oost-Vlaanderen
1,435 Liesbet Willems Oost-Vlaanderen
1,434 Bernadette ,Vandewalle Oost-Vlaanderen
1,433 Margot Maes Oost-Vlaanderen
1,432 Huguette Verwimp Antwerpen
1,431 Luc Limère Antwerpen
1,430 Lut Peeters Oost-Vlaanderen
1,429 Ronald Van Beneden Antwerpen
1,428 Mieke Mattheeuws Vlaams-Brabant
1,427 Liliane Vanswieten Oost-Vlaanderen
1,426 Mine Van nieulande Oost-Vlaanderen
1,425 Danny Pauwels Vlaams-Brabant
1,424 Ilse Cant Oost-Vlaanderen
1,423 Karin Raemdonck Oost-Vlaanderen
1,422 Alain Christiaens West-Vlaanderen
1,421 Domi Velghe Oost-Vlaanderen
1,420 Beatrice Deweer Antwerpen
1,419 Veerle Waterschoot Oost-Vlaanderen
1,418 Marina Smet Oost-Vlaanderen
1,417 An Everaert Vlaams-Brabant
1,416 Maite Vande Velde Vlaams-Brabant
1,415 Livin Ogiers Oost-Vlaanderen
1,414 Riet Smits Oost-Vlaanderen
1,413 Min Ceulemans Oost-Vlaanderen
1,412 danny ghysels Antwerpen
1,411 Veerle Mertens Antwerpen
1,410 Dominique Cant Antwerpen
1,409 Inge Van Leemput Antwerpen
1,408 Stefan Van Rompaey Antwerpen
1,407 Ilse Thys Antwerpen
1,406 Heidi Eeckhout Antwerpen
1,405 Martine Peters Antwerpen
1,404 Nicole vercauteren Oost-Vlaanderen
1,403 Malika Mahfoud West-Vlaanderen
1,402 Chantal Pasteger Antwerpen

Ondertekenen (Open Brief immuundeficiëntie door vaccinatie)

📢 Dit fors delen via:

One Comment

Comments are closed.