Press "Enter" to skip to content

Oost-Vlaanderen Beleidsplan Bezwaar • voorbeeldbrief

🔺 UPDATE:
🔴 Dit project is door de massale protesten afgevoerd!
🟢 Reageren kan dus wel degelijk iets uithalen.

Deze brief hieronder kun je kopiëren als voorbeeld en aanpassen.
Dan kun je die vòòr 19 juli 2023 aangetekend versturen aan de gedeputeerden van de provincie Oost-Vlaanderen:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

➜ Of door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Ofwel in één van de 60 gemeentehuizen in de provincie Oost-Vlaanderen.

➜ Of via e-mail: reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be ofwel info@oost-vlaanderen.be

🔺 Links: Lees meer over het plan: Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050


Geachte Gedeputeerden,

… DATUM …

Middels onderhavig schrijven wenst ondergetekende, ………………………………, wonende te …………………………………, zijn/haar grieven kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050”, dit op basis van de volgende overweging:

Ik kan mij geenszins verzoenen met de beleidslijn “afbouwen van bestaand ruimtebeslag” voor zones die zijn ingekleurd als “Sponzen”, “Groene longen” of “Gouden gronden”, aangezien de bestaande woningen en andere constructies gelegen binnen deze zones in de toekomst zonevreemd kunnen worden. Het loutere feit dat in toepassing van artikel 4.4.10 e.v. VCRO basisrechten worden verleend aan zonevreemde constructies, biedt mijns inziens een onvoldoende rechtszeker kader dat er in de toekomst uitbreidingen, herbouw of aanpassingen mogen gerealiseerd worden in bovenvermelde zones. Voornoemde vaststelling zal tot gevolg hebben dat de ontwikkelingsmogelijkheden in deze zones drastisch beperkt zullen zijn met een uitdovend beleid tot gevolg. Bovendien biedt het Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen op geen enkele wijze duidelijkheid rond de vergoedingen die uitgetrokken moeten worden voor de getroffen woningen.

Gelet op het voorgaande, verzoek ik u vriendelijk maar met aandrang, om minstens en alleszins de beleidslijn “afbouwen bestaand ruimtebeslag” in haar totaliteit te herzien.

Inmiddels verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,

…VOORNAAM … NAAM …                         HANDTEKENING …


📢 Dit fors delen via:

Comments are closed.